Oglas za posao - Direktor sektora poslovanja sa stanovništvom, sa mrežom filijala, ekspozitura i šaltera (Retail)

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.  


Lovćen banka raspisuje oglas za izbor: Direktora sektora poslovanja sa stanovništvom, sa mrežom filijala, ekspozitura i šaltera (Retail) - 1 izvršilac


Mjesto rada: Podgorica


Ključne odgovornosti:
• Učestvuje u razvoju poslovne strategije Banke u oblasti poslovanja sa stanovništvom;
• Osigurava propisnu komunikaciju i implementaciju poslovne strategije u filijalama;
• Organizuje, koordinira i upravlja radom Sektora i zaposlenima u filijalama tako da se aktivnosti odvijaju u skladu sa utvrđenom poslovnom strategijom, politikama, procedurama, drugim internim aktima i zakonskim propisima, u cilju ostvarivanja poslovnih ciljeva Banke;
• Upravlja aktivnostima filijala Banke u relevantnoj oblasti odgovornosti i koordinira sve aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje i rast poslovanja sa klijentima u oblasti poslovanja sa stanovništvom;
• Učestvuje u izradi poslovnog plana u oblasti Retail-a;
• Utvrđuje ključne pokazatelje učinka za zaposlene u Banci i prati proces dodjeljivanja poslovnih ciljeva zaposlenima u filijalama prema ključnim indikatorima učinka (KPI);
• Razvija strategiju o planira načine sticanja klijenata u oblasti poslovanja sa stanovništvom. Organizuje, nadgleda i učestvuje u procesu sticanja klijenata;
• Učestvuje i inicira razvoj procedura i procesa u  oblasti  retail-a;
• Analizira relevantnost i efikasnost postojećih procedura i procesa i inicira neophodne promjene kako bi se poboljšao kvalitet usluga klijentima i postigla veća efikasnost;
• Sprovodi istraživanje tržišta radi procjene potencijala/trendova razvoja poslovanja, proizvoda i usluga konkurenata i potreba klijenata;
• Inicira proces izrade bankarskih rješenja (proizvoda i usluga) koja zadovoljavaju potrebe postojećih i novih klijenata u datoj oblasti. Inicira neophodne izmjene ili implementaciju novih proizvoda / usluga i podnosi inicijativu jedinici za razvoj proizvoda;
• Obezbjeđuje kvalitet procesa naplate u filijalama;
• Sprovodi potrebne mjere / aktivnosti za upravljanje rizicima koji proizilaze iz područja poslovanja sa stanovništvom;
• Sprovodi unutrašnje kontrole u okviru svog organizacionog dijela u skladu sa internim aktima. Radi sa internom i eksternom kontrolom i revizijskim organima u procesu vršenja kontrole i revizije poslovanja Banke;
• Pravovremeno obezbjeđuje redovne i ad hoc informacije i izvještaje; 
• Rukuje informacijama i podacima klijenata i Banke sa najvećom povjerljivošću i obavještava o činjenicama vezanim za povredu povjerljivosti u Banci;
• Obavlja dužnosti i funkcije utvrđene u internim propisima;


Potrebna znanja i vještine:
• Stručna sprema:   VSS 
• 3 godina radnog iskustva na istim ili  sličnim poslovima  
• Znanje engleskog jezika i rada na računaru
• Posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila
• Poznavanje rada na računaru 
• Prodajne i komunikacione vještine


Kako da aplicirate?
Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu posao@lovcenbanka.me, najkasnije do 12.06.2020. godine.
Napomena:  Obavezno  je radno iskustvo u Banci.