Oglas za posao - Direktor sektora poslovanja sa pravnim licima

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.  


Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:  Direktora sektora poslovanja sa pravnim licima - 1 izvršilac


Mjesto rada: Podgorica


Ključne odgovornosti:
• Sprovodi definisane strategije Banke, a u okviru nadleženosti delegiranih od strane Izvršnog direktora za kreditiranje privrede;
• Organizuje, koordinira i rukovodi radom zaposlenih u Sektoru tako da se poslovi obavljaju u skladu sa utvrđenom strategijom poslovanja sa privredom, procedurama, aktima i odlukama organa Banke i zakonskim propisima, a u cilju postizanja poslovnih ciljeva Banke;
• Odgovoran za rezultate poslovanja Banke u dijelu poslova sa privredom;
• Upravlja odnosima s ovom grupom klijenata;
• Dizajniranje bankarskih rješenja (paketa proizvoda) koja odgovaraju potrebama postojećih i novih klijenata;
• Organizuje, kontroliše, usmjerava i koordinira poslove odobravanja i korišćenja  plasmana,  monitoringa poslovanja klijenata, plasmana u korišćenju i kolaterala i poslove na formiranju i praćenju kreditnog portfolia Sektora;
• Analizira rad Sektora kreditiranje privrede i predlaže donošenje odgovarajućih procedura ili odluka u cilju bolje organizacije rada Sektora, sprečavanja ili otklanjanja rizika u poslovanju i smanjenja troškova;
• Upravlja aktivnostima na izradi prijedloga i realizaciji poslovnog i finansijskog plana prodaje;
• Učestvuje u pripremi i razmatranju predloga za odobravanje  plasmana i sarađuje sa drugim organizacionim djelovima Banke u cilju jedinstvenog obavljanja poslova obrade  zahtjeva klijenata; 
• Prati kreditni portfolio i ažuriranje klasifikacije klijenata sa aspekta rizika, u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i  analizira interne i eksterne izveštaje i knjigovodstvene promene po poslovima nastalim u Sektoru;
• Identifikuje, organizuje i koordinira poslove vezane za praćenje  potencijalno rizičnih plasmana, plasmana sa identifikovanim nivoom rizika i rizičnih plasmana i prati sprovođenje procedura i postupaka u procesu upravljanja  takvim plasmanima; 
• Organizuje praćenje i izradu izveštaja o plasmanima obezbeđenih odgovarajućim instrumentima obezbeđenja;
• Radi sa internim i eksternim kontrolnim i revizorskim organima u procesu vršenja kontrole i revizije poslovanja Banke;
• Učestvuje u izradi internih akata, procedura i pravila poslovne politike Banke;
• Upravlja poslovnom mrežom Banke u dijelu poslovanja sa pravnim licima kao i svim aktivnostima usmjerenim ka unaprijeđenju poslovanja sa ovom kategorijom klijenata;  
• Planira, organizuje i vrši nadzor ostvarenja poslovnih aktivnosti u prodajnoj mreži kao i  poslovnih i finansijskih planova prodaje uz savjetovanje i nadzor izvršnog direktora te savjetovanje i komunikaciju sa ostalim organizacionim jedinicama;
• Upravljanje aktivnostima na izradi prijedloga i realizaciji poslovnog i finansijskog plana prodaje;
• Upravljanje komercijalnim aktivnostima Banke usmjerenim prema pravnim licima i plasiranjem proizvoda i usluga Banke ovoj kategoriji klijenata;
• Postavlja godišnje ciljeve poslovanja sa privredom na osnovu Poslovnog plana Banke i dostavlja poslovnoj mreži na realizaciju;
• Upravlja prodajom za ovu grupu klijenata putem poslovne mreže i kanala distribucije;
• Inicira i predlaže aktivnosti i mjere za povećanje prihoda i tržišne pozicije Banke na području prodaje proizvoda pravnim licima i konstantno obavlja posjete i akviziciju ove grupe klijenata;
• Uspostavlja i održava saradnju i komunikaciju sa direktorom poslovne mreže u procesu planiranja i sprovođenja komercijalnih kampanja i prodaje proizvoda;
• Učestvuje u izradi završnog predloga i obrazlaganju predloga odluka za kredite, garancije, akreditive i druge platne instrumente; 
• Vrši monitoring kvaliteta kreditnog portfolija i razvija sistem ranog upozorenja;
• Nadzire kvalitet naplate;
• Aktivno analizira rizike koji proizlaze iz poslovanja sa ovom grupom klijenata;
• U saradnji sa Sektorom za upravljanje rizicima, preduzima odgovarajuće mjere za identifikaciju i mjerenje rizika;
• Definiše i određuje ključne indikatore poslovanja za zaposlene u Sektoru u skladu sa Poslovnim planom Banke;
• Razvija sistem procjene učinka, motivisanja i nagrađivanja zaposlenih i dostavlja ih izvršnom direktoru za kreditiranje privrede;
• Prati rad zaposlenih u Sektoru  kako bi se obezbijedila odgovarajuća obuka; u saradnji sa službom za upravljanje ljudskim resursima razvija godišnji plan obuke u cilju povećanja profitabilnosti;
• Sprovodi interne kontrole u okviru svog organizacionog dijela u skladu sa internim aktima.


Potrebna znanja i vještine:
• Stručna sprema: VSS 
• 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima  
• Znanje engleskog jezika i rada na računaru
• Posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila
• Poznavanje rada na računaru 
• Prodajne i komunikacione vještine 


Kako da aplicirate?
Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu posao@lovcenbanka.me, najkasnije do 12.06.2020. godine.


Napomena:  obavezno je radno iskustvo u Banci i radu sa SME klijentima.